17 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

2018 yılında oyuncakların denetimi

Ekonomi Bakanlığı ürün güvenliği kapsamında oyuncak denetimi konusundaki usul ve esasları bir tebliğile duyurdu. Buna göre, 2018 yılında oyuncakların ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılması gerekiyor. Denetimlerin, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacağı anlaşılıyor.

İthalatçılar bir kullanıcı belirleyerek ve bu kullanıcı, bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapabiliyor. Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirleniyor. Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tarafl arın da görüşü alınarak, Ekonomi Bakanlığı'nca belirleniyor. Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturuluyor.

A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturuluyor. İşlemlerde bu numara kullanılıyor. Öte yandan, başvuru konusu ithalat partisine ilişkin kapsam dışı beyanı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine yapılması gerekiyor.

Fiili denetime yönlendirilen ürünlere ilişkin belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yükleniyor. Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturuluyor.

İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılıp sonuç TAREKS’te ilan ediliyor ve gümrük idaresine bildiriliyor.

Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan veya ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4703 sayılı Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanun'u, 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanıyor.

TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/ veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak belirleniyor.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.